Opšti uslovi prodaje robe

I UVOD

Opštim uslovima prodaje robe u salonu rasvete BERLIGHT D.O.O. bliže se određuju uslovi rezervisanja i plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke robe i pravo na reklamaciju i otklanjanje nesaobraznosti za kupljenu robu.

II USLOVI REZERVISANJA I PLAĆANJA

Da bi izvršio rezervaciju robe, Kupac je u obavezi da uplati minimalno 60% vrednosti robe, na ime kapare, kao garanciju da će stvarno preuzeti poručenu robu. Kao potvrda da je roba rezervisana, Kupcu se izdaje predračun - kupoprodajni ugovor.

U slučaju da Kupac, iz bilo kog razloga, na lični zahtev, odustane od kupovine poručene robe, za koju je platio kaparu, BERLIGHT D.O.O. (u daljem tekstu: Prodavac) zadržava 60% iznosa od ukupne vrednosti robe, na ime izgubljene dobiti i manipulativnih troškova. Navedeni iznos se Kupcu zadržava ukoliko od kupovine odustane pre izvršene isporuke, zaključno sa poslednjim danom predviđenim za isporuku.

Ukoliko Kupac nakon zaključenja ovog ugovora istakne zahtev za izmenu vrste robe, Prodavac će ovakav zahtev smatrati kao odustajanje Kupca od ranije zaključenog ugovo-ra, uz sva prava prodavca predviđena u prethodnom stavu.

U slučaju da Kupac istakne zahtev za smanjenje količine robe, Prodavac stiče pravo da naplati štetu od Kupca u visini od 60% vrednosti robe čija se isporuka na zahtev Kupca umanjuje, dok će preostali iznos te vrednosti vratiti Kupcu.

Ukoliko Kupac nakon zaključenja ovog ugovora pošalje pismeni zahtev za prekid ugovora u roku od 2 (dva) dana od uplate avansa, Prodavac će ovakav zahtev smatrati kao odustajanje Kupca od ranije zaključenog ugovora bez naplate štete od Kupca. Prodavac će Kupcu u tom slučaju vratiti uplaćenu kaparu.

Prodavac garantuje Kupcu da će, nezavisno od datuma isporuke važiti cena po kojoj je roba rezervisana uplatom avansa od strane Kupca. Ovako ugovorena cena se ne može menjati bez obzira na kasnije eventualne promene u cenovniku Prodavca i obavezujuća je za obe ugovorne strane.

II USLOVI I ROKOVI ISPORUKE

Datum isporuke utvrđuje se na osnovu definisanih rokova isporuke, sa kojima je Kupac upoznat pre plaćanja avansa i rezervisanja iste. Rok isporuke robe se računa od dana uplate avansa od minimalno 60% vrednosti robe.

Pre nego što se roba isporuči, kupac je dužan da izvrši ostatak uplate do pune vrednosti robe.

Kupac je dužan da primi robu i potpiše dostavnicu sa isporučenom robom. Ukoliko kupac odbije da preuzme robu, prodavac stiče pravo da od kupca naplati troškove skladištenja robe u visini od 5% od ukupne vrednosti robe za svaki mesec držanja robe kod prodavca.

Smatra se da Kupac odustaje od Ugovora, u slučaju da robu ne preuzme u roku od 60 dana od dana ugovorenog kao rok isporuke, te je Prodavac ovlašćen da na ime odustanice zadrži dati avans.

Ukoliko prodavac ne isporuči kupcu robu u ugovorenom roku, dužan je da u roku od 10 dana od dana isteka ugovorenog roka, vrati kupcu iznos koji je uplatio.

III SAOBRAZNOST, GARANCIJA I REKLAMACIJE

U slučaju da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac ima pravo da zahteva od prodavca da se nesaobraznost otkloni popravkom bez naknade ili da se izvrši zamena nesaobrazne robe (najkasnije 8 dana od isporuke za na prvi pogled nevidljive nedostatke).

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ni popravkom, ni zamenom robe, Kupac može da zahteva smanjenje ugovorene cene ili da izjavi da raskida ugovor o prodaji pri čemu se Kupcu vraća celokupni uplaćeni iznos.

Ukoliko, iz bilo kog razloga, dođe do reklamacije kupljene robe, ista je moguća samo u periodu u kome je Prodavac odgovoran za nesaobraznost robe, odnosno u roku od 2 godine od dana prelaska rizika za kupljenu robu na Kupca. O opravdanosti reklamacije Prodavac donosi odluku u roku od 8 dana od dana prijave reklamacije od strane Kupca. Ukoliko Kupac u navedenom roku ne dobije pisano obaveštenje o odbijanju reklamacije smatra se da je Prodavac istu prihvatio i obavezao se da je reši u razumnom roku, a najduže do 30 dana.

Kupac može vratiti prodavcu primljenu robu u roku od 7 dana od dana isporuke uz naknadu troškova prema Prodavcu u sledećim iznosima:
- 60% vrednosti isporučene robe, za robu koja nije korišćena, odnosno ugrađena i nalazi se u originalnom pakovanju,

Ukoliko roba bude oštećena od strane kupca ili trećeg lica, roba se ne može vratiti.

Razliku između vrednosti isporučene robe i utvrđene visine štete za slučaj njenog vraćanja, Prodavac je dužan da isplati Kupcu.

Da bi se izvršila zamena proizvoda ili povraćaj novca, zakonski je propisano da Kupac mora priložiti originalan fiskalni račun.

IV OSTALI USLOVI

Danom zaključenja ovog ugovora, Kupac posebno garantuje za tačnost svih podataka koje je ostavio prodavcu. Kupac, takođe, potvrđuje da je sve podatke naznačene u ovom ugovoru pročitao i potvrdio na nesporan način kao svoje lične.
Prodavac garntuje Kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od Kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ovog ugovora.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakonskih propisa.